Visit to Novosibirsk

Novosibirsk, Russia

2002

 Memories of a visit to Novosibirsk by Bill Duax.


Participants
Participants
At the Institute of Cytology and Genetics: Nikolay Kolchanov, Vladimir Ivanisenko, Elena Boldyreva, ?, Dmitry Afonnikov, Vladimir Boldyrev, Galina Orlova, Bill Duax.
Participants
Vladimir Novikov (newspaper correspondent).
Participants
Vladimir Boldyrev, Elena Boldyreva.
Participants
Vladimir Boldyrev, Nikolay Kolchanov, Vladimir Ivanisenko, Elena Boldyreva, ?, Galina Orlova, ?, Dmitry Afonnikov.
Participants
Olga Fedorova, Dmitry Knorre.
Participants
Olga Fedorova, Bill Duax, Elena Boldyreva.
Participants
At the Institute of Solid State Chemistry: Oleg Domovsky, Vladimir Boldyrev.
Participants
Vladimir Boldyrev, Nikolai Lyakhov.
Participants
Nikolai Lyakhov, Bill Duax.
Participants
Participants
Participants
Participants
?, ?, Bill Duax.
Participants
Bill Duax.
Participants
Bill Duax.
Participants
Maxim Ivanov(?), Elena Boldyreva, Bill Duax.
Participants
Lyudmila Yadina.
Participants
At the Institute of Chemical Biology: Marina Zenkova, Olga Fedorova.
Participants
At Institute of Nuclear Physics: Andrei Arzhannikov, Gennady Nikolaevich Kulipanov, ?.
Participants
Participants
Maxim Ivanov(?), Bill Duax, Andrei Arzhannikov(?).
Participants
Elena Boldyreva.
Participants

Previous | Next