Second National Crystallographic Symposium 2010

Sofia, Bulgaria

21 October - 23 October 2010


Group photo
Rosica Nikolova, Mihail Maleev.
Registration
Vladislav Kostov-Kytin.
Registration
Tsveta Stanimirova, Rosica Nikolova.
Registration
?, Rosica Nikolova.
Registration
S. Vassiliev, Albena Bachvarova.
Registration
Registration
Rosica Nikolova, Stanislav Ferdov.
Registration
Registration
Tony Spassov, Boriana Mihailova.
Opening ceremony
S. Vassilev, Ivan Tomov.
Opening ceremony
Tony Spassov.
Opening ceremony
Mihail Maleev.
Opening ceremony
Bernt Krebs.
Opening ceremony
?, Daniela Kovacheva, Petar Tzvetkov.
Opening ceremony
Ginka Exner.
Speakers
Nikolay Baynov.
Speakers
Milen Gateshki.
Speakers
Tony Spassov.
Speakers
Vesselin Tonchev.
Speakers

Previous | Next