International Union of Crystallography

Bulgaria

Category I

Adhering Body

Bulgarian Crystallographic Society

Secretary of National Committee

I. SERGEEVA, Institute of Geology, Acad. G. Bonchev str., Block 107, Bulgaria

National Committee

B. SHIVACHEV (Chair)
D. KARASHNOVA
G. GENCHEVA
V. KURTEVA
R. HARIZANOVA
P. TZVETKOV
O. PETROV
Z. CHERKEZOVA-ZHELEVA
G. AVDEEV