Crystallographic Information Framework

[CIF logo]

Index

Macromolecular dictionary (mmCIF) version 2.0.09

_database_PDB_matrix.origx[2][2]

Name:
'_database_PDB_matrix.origx[2][2]'

Definition:

   The [2][2] element of the PDB ORIGX matrix.

Type: float

Mandatory item: no


Enumeration default: 1.0

Category: database_PDB_matrix